Mijn favorieten


Hieronder treft u onze privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM
omgaan met uw gegevens.


Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?
U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van  

  werk
de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te

  huur staat of heeft gestaan
de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het

  bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
foto’s en video’s van de woning
de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de

  verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt


U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legthet makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of
huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de
koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt


U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres,

  kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
de reden van koop of huur
uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt


Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning


Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op

  funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als

  referentiepand gebruikt)
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn

  dienstverlening kan verbeteren
voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar;

Als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw
makelaarskantoor.


U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn
  dienstverlening kan verbeteren


NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.


Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties,

  voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)
Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten.


Vragen?
Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar.


Klachten?
Mocht u er met uw NVM-makelaar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de
klachtencoördinator van de NVM via:
klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.